House of the Dragon ตระกูลแห่งมังกร: 1x10

Episode 10

วิเซริสจัดงานประลองเพื่อเฉลิมฉลองการประสิบุตรคนที่สองของเขา เรนีร่าต้อนรับเดม่อน อาของนางกลับมาสู่่เร้ดคีป

ตระกูลแห่งมังกร: 1×10
ตระกูลแห่งมังกร: 1×10
ตระกูลแห่งมังกร: 1×10
ตระกูลแห่งมังกร: 1×10
ตระกูลแห่งมังกร: 1×10
ตระกูลแห่งมังกร: 1×10
ตระกูลแห่งมังกร: 1×10
ตระกูลแห่งมังกร: 1×10
ตระกูลแห่งมังกร: 1×10
ตระกูลแห่งมังกร: 1×10
Oct. 23, 2022