House of the Dragon ตระกูลแห่งมังกร: 1x4

Episode 4

หลังจากเรนีร่าจบการเยือนเวสเทอรอสก่อนเวลา เดม่อนก็พาเจ้าหญิงท่องถนนสายไหมยามราตรี

ตระกูลแห่งมังกร: 1×4
ตระกูลแห่งมังกร: 1×4
ตระกูลแห่งมังกร: 1×4
ตระกูลแห่งมังกร: 1×4
ตระกูลแห่งมังกร: 1×4
ตระกูลแห่งมังกร: 1×4
ตระกูลแห่งมังกร: 1×4
ตระกูลแห่งมังกร: 1×4
ตระกูลแห่งมังกร: 1×4
ตระกูลแห่งมังกร: 1×4
Sep. 11, 2022