House of the Dragon ตระกูลแห่งมังกร: 1x7

Episode 7

เมื่อตระกูลต่าง ๆ มารวมตัวกันที่ดริฟต์มาร์กเพื่องานศพ วิเซริสขอให้การปะทะกันยุติลง ส่วนอลิเซนต์ก็เรียกร้องความยุติธรรม

ตระกูลแห่งมังกร: 1×7
ตระกูลแห่งมังกร: 1×7
ตระกูลแห่งมังกร: 1×7
ตระกูลแห่งมังกร: 1×7
ตระกูลแห่งมังกร: 1×7
ตระกูลแห่งมังกร: 1×7
ตระกูลแห่งมังกร: 1×7
ตระกูลแห่งมังกร: 1×7
ตระกูลแห่งมังกร: 1×7
ตระกูลแห่งมังกร: 1×7
Oct. 02, 2022